Category: ธุรกิจ

การพัฒนาการส่งวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM ในปัจจุบัน

Posted by on 06/23/2015 | Comments Off on การพัฒนาการส่งวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM ในปัจจุบัน

11

ระบบการส่งวิทยุกระจายเสียงที่ผ่านมาในอดีตเริ่มจากการเปลี่ยนเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าในระบบอนาล็อกแล้วนำสัญญาณเสียงผสมกับคลื่นความถี่วิทยุทำการส่งออกอากาศการส่งวิทยุกระจายเสียงยุคแรกเป็นการส่งระบบ AM ซึ่งส่งกระจายเสียงในย่านความถี่ MW อุปกรณ์ที่ใช้งานในการส่งวิทยุกระจายเสียง คือ เครื่องเล่นแผ่นเสียงเทปบันทึกเสียง ฯลฯ เป็นอุปกรณ์ระบบอนาล็อกต่อมามีการพัฒนาการส่งวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM เป็นการผสมสัญญาณเสียงกับคลื่นวิทยุโดยใช้เทคนิคเปลี่ยนแปลงความถี่ของคลื่นวิทยุทำให้คุณภาพเสียงดีในการรับฟังจากเครื่องรับวิทยุดีขึ้นกว่าการรับฟังในระบบ AM ส่งกระจายเสียงในย่านความถี่ VHF และในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนการส่งวิทยุกระจายเสียงเป็นระบบดิจิตอลสัญญาณเสียงจะถูกเข้ารหัสเป็นสัญญาณระบบดิจิตอลและผสมกับคลื่นวิทยุทำการส่งออกอากาศส่วนอุปกรณ์การส่งวิทยุกระจายเสียงเช่นอุปกรณ์ห้องส่งจะมีการเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลคือจะใช้คอมพิวเตอร์มาทดแทนอุปกรณ์เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องเล่นซีดีเทปบันทึกเสียง ฯลฯ รูปแบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคผู้จัดรายการวิทยุจะเปลี่ยนไปจะต้องทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำผังรายการวิทยุการผลิตรายการวิทยุ การควบคุมการทำงานออกอากาศ การสั่งงานด้วยระบบ Remote Control อีกด้วย

การส่งวิทยุกระจายเสียง FM ความถี่ 88-108 MHz คลื่นวิทยุที่มีความถี่ย่านนี้จะแพร่กระจายคลื่นเป็นแนวเส้นตรงดังนั้นถ้าให้คลื่นวิทยุแพร่กระจายไปบนพื้นโลกสามารถไปได้ไกลประมาณ 60 – 70 กิโลเมตรจากสถานีส่งเนื่องจากคลื่นวิทยุจะเดินทางไปพบกับส่วนโค้งของโลกทำให้บริเวณที่อยู่เลยถัดไปไม่อาจรับคลื่นวิทยุนี้ได้ดังนั้นบริเวณพื้นโลกที่จะได้รับฟังคลื่นวิทยุกระจายเสียงจึงอยู่ไกลไม่เกิน 60- 70 กิโลเมตรจากสถานีส่งแต่ก็เป็นคลื่นวิทยุที่มีแรงคงที่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับคลื่นพื้นดินของคลื่นวิทยุแบบคลื่น AMคลื่นตรงมีลักษณะการแพร่กระจายคลื่นวิทยุเหมือนกับการเดินทางของแสงคือพุ่งเป็นเส้นตรง และการกระจายคลื่นชนิดนี้จะอยู่ในระดับสายตาและหากบังคับให้คลื่นวิทยุย่าน VHF พุ่งขึ้นไปบนฟ้าก็จะทะลุชั้นบรรยากาศที่หุ้มห่อโลกไปไม่สะท้อนหรือโค้งตกลงมาสู่พื้นโลกเป็นประโยชน์สำหรับการติดต่อกับดาวเทียมสื่อสารซึ่งทำหน้าที่ถ่ายทอดสัญญาณโทรเลขโทรศัพท์ และโทรทัศน์ กลับลงมาสู่พื้นโลกได้อีก

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารกำลังมีวิวัฒนาการและเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

Posted by on 04/27/2015 | Comments Off on ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารกำลังมีวิวัฒนาการและเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

Digital Camera

ในภาวะเศรษฐกิจเช่นปัจจุบันการแข่งขันกันดำเนินธุรกิจมีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ ซึ่งรวมถึงธุรกิจวิทยุกระจายเสียง ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมามีการขยายตัวของรายได้ทางธุรกิจเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงในระดับร้อยละ 20-30 ทำให้มีการแข่งขันของธุรกิจสูงขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้จำนวนของสถานีวิทยุที่เพิ่มจำนวนขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของวิทยุชุมชนนั้น นอกจากจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการแข่งขันของธุรกิจวิทยุในปัจจุบันแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ หรือก่อให้เกิดปัญหาการรบกวนกันของคลื่นสัญญาณที่ออกอากาศหรือมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อคลื่นวิทยุอื่นๆ เช่น คลื่นวิทยุการบิน ที่จะมีผลกระทบต่อระบบความปลอดภัยของอากาศยาน เป็นต้น ประเด็นดังกล่าวกำลังกลายเป็นข้อถกเถียงที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน แม้ว่าในขณะนี้คณะกรรมการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และการกำหนดกติกาในการดำเนินธุรกิจวิทยุกระจายเสียงยังอยู่ในระหว่างการจัดตั้ง แต่ก็จำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ต้องเข้ามามีบทบาททดแทนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาคุณภาพในการกระจายเสียงหรือการรบกวนกันของคลื่นวิทยุที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันให้คลี่คลายลงในระดับหนึ่งก่อนที่การจัดตั้ง กสช.จะแล้วเสร็จ

สภาพของธุรกิจวิทยุในปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันกันระหว่างสถานีวิทยุแต่ละแห่งค่อนข้างมาก ทั้งในช่วงก่อนหน้าที่จะมีการเปิดสัญญาณออกอากาศของวิทยุชุมชนที่มีแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ในกรุงเทพฯ และภายหลังจากมีสถานีวิทยุเปิดให้บริการอีก 2,000 แห่ง ยิ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ตลาดให้มีการแข่งขันกันเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ จำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นในขณะที่การเติบโตของธุรกิจค่อนข้างจำกัดในเรื่องของเวลาการออกอากาศ จำนวนผู้ฟังที่เข้าถึงหรือมีเครื่องรับวิทยุต่อครัวเรือนกลับมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามการปรับเพิ่มอัตราค่าโฆษณาในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้ธุรกิจวิทยุมีมูลค่าตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2547 มีมูลค่ารวมของธุรกิจประมาณ 7,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 5 สำหรับแนวโน้มในปี 2548 นั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประมาณว่าธุรกิจวิทยุจะมีมูลค่าตลาดประมาณ 7,350 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 5 แม้ว่าจะมีจำนวนสถานีวิทยุชุมชนเพิ่มขึ้นเป็นทางเลือกให้กับผู้ฟัง แต่เม็ดเงินที่หมุนเวียนในธุรกิจนั้นกลับมีแนวโน้มเติบโตขึ้นไม่มากนัก เมื่อพิจารณาจากเม็ดเงินการใช้สื่อโฆษณาทางช่องทางต่างๆ พบว่า มูลค่าโฆษณาผ่านสื่อวิทยุในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2548 มีมูลค่า 1,835 ล้านบาท ลดลงถึงร้อยละ 15.4 จากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ในขณะที่มูลค่าโฆษณาในตลาดรวมทุกสื่อขยายตัวในอัตราที่ต่ำประมาณร้อยละ 1.5 เช่นกัน และสื่อโฆษณาประเภทสื่อกลางแจ้งและสื่อเคลื่อนที่กลับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีอัตราค่าโฆษณาไม่สูงมากนัก

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารกำลังมีวิวัฒนาการและเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง การรับฟังเพลงหรือการติดตามข่าวสาร จึงมีหลากหลายช่องทางให้เลือกใช้ทำให้การสื่อข่าวสารหรือการฟังเพลงทางวิทยุกระจายเสียงมีบทบาทน้อยลง เพราะฉะนั้นเพื่อความอยู่รอดของของคลื่นวิทยุแต่ละคลื่นต่างก็สรรหากลยุทธ์ในการสร้างความสนใจแก่คลื่นของตนในด้านต่างๆ จนบางครั้งเป็นการกระทำไม่ถูกต้องกลายเป็นการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งเป็นการโจมตีคลื่นคู่แข่ง ซึงแท้ที่จริงแล้วจริยธรรมคือการกระทำหรือพฤติกรรมที่อยู่บนความถูกต้อง และเป็นสิ่งที่ควรทำคือนำเสนอสาระที่ดีและถูกต้องให้แก่สังคมค่ะ

ส่วนประกอบของห้องส่งวิทยุกระจายเสียง

Posted by on 03/21/2015 | Comments Off on ส่วนประกอบของห้องส่งวิทยุกระจายเสียง

ปัจจุบันวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย มีจำนวนสถานีวิทยุทั้งระบบ AM และ FM โดยที่สถานีวิทยุ AM จำนวนของสถานีอาจจะลดลง แต่ในทางตรงกันข้ามสถานีวิทยุ FM จำนวนของสถานีกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีของเครื่องส่งและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีราคาถูกลง ประกอบกับความต้องการส่งข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง การประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งในเขตเมืองและชนบท ดังนั้นจะขอกล่าวถึงส่วนประกอบของเครื่องส่งวิทยุเพื่อเป็นกรณีศึกษาต่อไป

ห้องส่งวิทยุกระจายเสียง

ประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมโยงระบบกันในกระบวนการทางเสียงและแหล่งกำเนิดเสียงพิเศษอื่นๆ ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สำคัญๆคือ

บรอดคาสต์คอนโซล (Broadcast Console) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นำเอาสัญญาณต่างๆ ที่ส่งเข้ามาเพื่อทำการขยายสัญญาณและปรับแต่งความสมดุล(Balance) ผสมสัญญาณเสียง (Mix) และจัดระบบเสียงเพื่อทำการส่งสัญญาณออกอากาศ

เครื่องช่วยเสียง (Signal Processors) เป็นอุปกรณ์ที่ทำการปรับแต่งสัญญาณหรือหน่วงสัญญาณให้ต่างไปจากรูปแบบเดิมตามความต้องการของผู้ควบคุมเสียง เช่น อีควอไลเซอร์ (Equalizer) ลิมิตเตอร์ คอมเพรสเซอร์ (Limitter-Compressors) รีเวิร์บ (Reverb) เครื่องทำเสียงก้อง และเอ็คโค่(Eaco)

เครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์ (Compact Disc) เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาแทนระบบเทปและแผ่นเสียงจะมีการบันทึกเสียงลงบนแผ่นดิสก์ เวลาต้องการเล่นจะใช้แสงเลเซอร์ยิงไปบนแผ่นดิสก์เพื่ออ่านข้อมูลในระบบดิจิตอลออกมา และมีไมโครคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมระบบการทำงานให้ง่ายต่อการตั้งโปรแกรมเพลง เลือกเพลงและคุณภาพเสียงดีกว่าเทปคาสเซ็ทและแผ่นเสียง

คาสเซ็ทเทปเรคคอร์ดเดอร์ (Cassette Tape Recorder) เป็นเครื่องเล่นและบันทึกเสียงที่อยู่ในรูปของสนามแม่เหล็กในเส้นเทป (ปัจจุบันไม่ค่อยมีใช้)

มินิดิสก์ (Mini Disc: M.D.) เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาเสริมระบบเทปและแผ่นเสียงเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเล่นและบันทึก (ปัจจุบันไม่ค่อยมีใช้)

เทิร์นเทเบิ้ล (Turntable) เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ได้ทำการบันทึกเพลงเอาไว้แล้ว (ปัจจุบันไม่ค่อยมีใช้)

คอมพิวเตอร์ (Computer) ปัจจุบันได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาทำงานร่วมกับอุปกรณ์ระบบเสียงอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการเล่น บันทึกและตัดต่อเสียงตลอดจนเสียงซาวเอฟเฟ็ค (Sound Effect) ต่างๆ ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง

ไมโครโฟน (Microphone) เป็นอุปกรณ์ทั่วไปที่ทำหน้าที่เปลี่ยนจากสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการทางเสียงอื่นๆ ต่อไป

ลำโพง (Lound Speaker) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนจากสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณเสียงกลับคืนมาให้สามารถรับฟังได้

Tags:

การแข่งขันด้านธุรกิจวิทยุในปัจจุบัน

Posted by on 02/23/2015 | Comments Off on การแข่งขันด้านธุรกิจวิทยุในปัจจุบัน

สภาพของธุรกิจวิทยุในปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันกันระหว่างสถานีวิทยุแต่ละแห่งค่อนข้างมาก ทั้งในช่วงก่อนหน้าที่จะมีการเปิดสัญญาณออกอากาศของวิทยุชุมชนที่มีแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น และภายหลังจากมีสถานีวิทยุเปิดให้บริการอีกหลายแห่งแห่ง ยิ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ตลาดให้มีการแข่งขันกันเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ จำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นในขณะที่การเติบโตของธุรกิจค่อนข้างจำกัดในเรื่องของเวลาการออกอากาศ จำนวนผู้ฟังที่เข้าถึงหรือมีเครื่องรับวิทยุต่อครัวเรือนกลับมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามการปรับเพิ่มอัตราค่าโฆษณาในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้ธุรกิจวิทยุมีมูลค่าตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ในภาวะการแข่งขันในธุรกิจวิทยุที่รุนแรงขึ้นนั้น ทำให้แต่ละรายการที่ออกอากาศพยายามจัดรายการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างจากในอดีตที่เน้นการเปิดเพลง และการร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ฟังมาเป็นการร่วมสนุกโดยการใช้เทคโนโลยีสื่อสารรูปแบบใหม่ เช่นการส่งSMSการเล่นเกมชิงรางวัลต่างๆ การนำบุคคลที่มีชื่อเสียง มาเป็นพิธีกร และการปรับบุคลิกของรายการให้เป็นลักษณะเฉพาะเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้ฟังที่ชัดเจนในแต่ละคลื่น ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้ได้มีส่วนเพิ่มสีสันให้กับธุรกิจวิทยุและมีส่วนช่วยให้รายการได้รับความสนใจจากผู้ฟังมากยิ่งขึ้นในขณะที่แนวโน้มของการขยายตัวของรายได้ที่มาจากการโฆษณาสินค้าและบริการมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่มากเท่าที่ควร การเพิ่มจำนวนของอาจจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังโดยมีทางเลือกเพิ่มขึ้น แต่คลื่นสัญญาณจะทำให้คุณภาพของบริการลดต่ำลง ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้ฟังแล้วในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการก็ได้รับผลกระทบด้วย

ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจวิทยุควรจะมีการสร้างความแปลกใหม่โดยจะต้องคิดหาวิธีการดึงดูผู้ฟังที่แตกต่างไปจากผู้ประกอบการายอื่นๆ เพื่อให้ผู้ฟังสนใจและมีส่วนร่วมไปกับรายการจึงจะส่งผลให้ผู้ประกอบการเองนั้นประสบความสำเร็จได้ เพราะหากผู้ประกอบการยังใช้ลักษณะในการเข้าถึงผู้ฟังในรูปแบบเดิมๆ ก็จะไม่สามารถที่จะดึงดูผู้ฟังได้ เนื่องจากปัจจุบันผู้ฟังโดยส่วนใหญ่นั้นมักจะให้ความสนใจกับสื่อออนไลน์มากกว่าการที่มานั่งฟังวิทยุในรูปแบบเดิมๆโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ผู้ประกอบการควรจะต้องนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับปรุงเพื่อให้ธุรกิจวิทยุยังคงอยู่และสามารถที่จะสู้กับคู่แข่งได้

Tags:

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีดนตรีเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการทำธุรกิจ

Posted by on 01/15/2015 | Comments Off on ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีดนตรีเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการทำธุรกิจ

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและอิทธิพลของการสื่อสารมวลชนในสังคมสมัยใหม่ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อดิจิตอล ส่งผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรมในทุกๆ ด้านวัฒนธรรมมวลชน (Mass Culture) ซึ่งเป็นเรื่องของสื่อ การตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่มีลักษณะเป็นมาตรฐาน (Standardization) และการผลิตซ้ำ (Reproduction) จำนวนมากๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ เรียกว่า “อุตสาหกรรมสร้างวัฒนธรรม”

ตลอดช่วง 50 ปีที่ผ่านมา พัฒนาการของดนตรีในประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากสื่อสารมวลชนในหลากหลายรูปแบบ ดังจะพบเห็นได้จากปรากฎการณ์ดนตรีที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเข้ากับการทำงานดนตรีในรูปแบบต่างๆ เช่น การนำเทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ดนตรี หรือการบันทึกดนตรีเพื่ออนุรักษ์ไว้ในรูปแบบของวัฒนธรรมลายลักษณ์ หรือการใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออิเล็คโทรนิค เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร (Channel) ดนตรี จากเดิมที่ผู้เล่น (นักดนตรีหรือผู้ประพันธ์ดนตรี) จะสื่อสารกับผู้ฟัง (ผู้ฟังและผู้ชม) โดยตรง เป็นดนตรีที่ผู้เล่นสื่อสารกับผู้ฟังผ่านระบบสื่อสารมวลชน ซึ่งวัฒนธรรมดนตรีผ่านสื่อสารมวลชนนี้ ได้ทำให้ดนตรีมิใช่เป็นเพียงดนตรีของผู้เล่น หรือของปัจเจกชน (Private) อีกต่อไป แต่ดนตรีกลายเป็นวัฒนธรรมของมวลชนที่เป็นสาธารณะ (Public) และสร้างปรากฎการณ์ดนตรีที่เรียกว่า ดนตรีของมวลชน (Pop Music) ในรูปแบบต่างๆ กันออกไป

เทคโนโลยีของสื่อสารมวลชน ยังได้ก่อให้เกิดระบบทางวัฒนธรรมดนตรีที่สำคัญอีกประการหนึ่งได้แก่ “อุตสาหกรรมดนตรี” เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับดนตรีหรือใช้ดนตรีเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการทำธุรกิจ ดนตรีในอุตสาหกรรมดนตรีนั้น จะบันทึกดนตรีเก็บไว้ในสื่อ (Media) ประเภทต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ แผ่นเสียง คาสเซ็ตเทป ซีดี วีซีดี ฯลฯ และสื่อดนตรีเหล่านี้ก็จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งในด้านการอนุรักษ์ เผยแพร่ บันเทิง หรือธุรกิจดนตรีอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การถ่ายทอดสด/บันทึกการแสดงดนตรีเพื่อเผยแพร่ในรายการบันเทิงทางโทรทัศน์ การบันทึกดนตรีพื้นบ้านลงคาสเซ็ตเทปเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การบันทึกและใช้แผ่นเสียงดนตรีในรายการเพลงทางวิทยุ หรือแม้แต่การสร้าง/บันทึกทำนองเพลงต่างๆ ลงสื่อดิจิตอลที่เรียกว่า ริงโทน (Ring tone) เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตที่กำลังได้รับความนิยมในสังคมไทยปัจจุบัน เป็นต้น รวมไปถึง การใช้ประโยชน์จากการหลอมรวมของสื่อ (Convergence Media) ที่สามารถเชื่อมโยงสื่อต่างๆ เข้าด้วยกัน สร้างให้เกิดปรากฎการณ์ดนตรีในสังคมใหม่ ได้แก่ ดนตรีในอินเตอร์เน็ต ในเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งพบว่ามีทั้งการนำเสนอโน้ตดนตรีที่สามารถพิมพ์ออกมาในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ได้ สามารถฟังดนตรีทางวิทยุหรือชมการแสดงดนตรีทางโทรทัศน์บนอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการสร้าง, อัพโหลด และดาวน์โหลดเพลง และริงโทนแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ใช้  ซึ่งผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเลือกทำทุกอย่างหรือเลือกรับสาระทางดนตรีในสิ่งที่ต้องการได้ การหลอมรวมของดนตรีในสื่ออินเตอร์เน็ตดังกล่าว ทำให้ผู้ฟังดนตรีมีพื้นที่ที่สามารถจะเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ฟังดนตรี สร้างดนตรีด้วยตนเองได้ สื่อสารดนตรีกับผู้อื่นได้ทั่วโลก จากอำนาจของการสื่อสารมวลชนที่มีต่อดนตรีดังกล่าว ทำให้ดนตรีเป็นทั้งศิลปะที่มีคุณค่า และเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งส่งผลต่อการกำหนดเนื้อหาสาระ ของสื่อดนตรีที่ต้องการเผยแพร่

อาจกล่าวได้ว่า ความเจริญก้าวหน้าและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบและเนื้อหาสาระ (Massage) ของดนตรีในสังคมไทยปัจจุบัน สื่อสารมวลชนทำให้ดนตรีมีการเคลื่อนย้ายฐานความรู้ ช่วยขยายขอบเขตการเรียนรู้ดนตรี เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ดนตรี (Channel) สู่ผู้ฟังมากขึ้น ขณะเดียวกันข้อจำกัด ข้อดี และข้อเสียของสื่อแต่ละประเภทก็เป็นปัจจัยสาเหตุสำคัญในการกำหนดทิศทาง รูปแบบและเนื้อหาของดนตรี วัฒนธรรมดนตรีผ่านสื่อที่ถูกผลิตซ้ำ (re-production) ถูกใช้เพื่อสร้างกระแส และเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางดนตรีในสังคม รวมไปถึงสุนทรียะของทั้งผู้เล่น (Sender) และผู้รับ (Receiver) สิ่งเหล่านี้ทำให้ดนตรีในสังคมไทยช่วง 50 ปีที่ผ่านมาถูกบันทึกและได้รับการเผยแพร่ในสังคมในรูปแบบที่หลากหลาย เกิดเป็นพัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรี และสังคมคนดนตรีรูปแบบต่างๆ มากมาย อาทิ ดนตรีประกอบรายการโทรทัศน์ ดนตรีสำหรับงานโฆษณา มิวสิควิดีโอ ดนตรีประกอบภาพยนตร์ ดนตรีธุรกิจ หรือดนตรีออนไลน์ ซึ่งทั้งหมดเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ฟังดนตรีที่จะเลือกรับหรือไม่รับ โดยสามารถฟัง อ่าน หรือชมดนตรีผ่านสื่อสารมวลชนในหลากหลายรูปแบบ

Tags:

Powered by Wordpress and Stripes Theme Entries (RSS) | Comments (RSS)