ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารกำลังมีวิวัฒนาการและเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

Posted by on 04/27/2015

Digital Camera

ในภาวะเศรษฐกิจเช่นปัจจุบันการแข่งขันกันดำเนินธุรกิจมีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ ซึ่งรวมถึงธุรกิจวิทยุกระจายเสียง ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมามีการขยายตัวของรายได้ทางธุรกิจเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงในระดับร้อยละ 20-30 ทำให้มีการแข่งขันของธุรกิจสูงขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้จำนวนของสถานีวิทยุที่เพิ่มจำนวนขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของวิทยุชุมชนนั้น นอกจากจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการแข่งขันของธุรกิจวิทยุในปัจจุบันแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ หรือก่อให้เกิดปัญหาการรบกวนกันของคลื่นสัญญาณที่ออกอากาศหรือมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อคลื่นวิทยุอื่นๆ เช่น คลื่นวิทยุการบิน ที่จะมีผลกระทบต่อระบบความปลอดภัยของอากาศยาน เป็นต้น ประเด็นดังกล่าวกำลังกลายเป็นข้อถกเถียงที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน แม้ว่าในขณะนี้คณะกรรมการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และการกำหนดกติกาในการดำเนินธุรกิจวิทยุกระจายเสียงยังอยู่ในระหว่างการจัดตั้ง แต่ก็จำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ต้องเข้ามามีบทบาททดแทนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาคุณภาพในการกระจายเสียงหรือการรบกวนกันของคลื่นวิทยุที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันให้คลี่คลายลงในระดับหนึ่งก่อนที่การจัดตั้ง กสช.จะแล้วเสร็จ

สภาพของธุรกิจวิทยุในปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันกันระหว่างสถานีวิทยุแต่ละแห่งค่อนข้างมาก ทั้งในช่วงก่อนหน้าที่จะมีการเปิดสัญญาณออกอากาศของวิทยุชุมชนที่มีแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ในกรุงเทพฯ และภายหลังจากมีสถานีวิทยุเปิดให้บริการอีก 2,000 แห่ง ยิ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ตลาดให้มีการแข่งขันกันเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ จำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นในขณะที่การเติบโตของธุรกิจค่อนข้างจำกัดในเรื่องของเวลาการออกอากาศ จำนวนผู้ฟังที่เข้าถึงหรือมีเครื่องรับวิทยุต่อครัวเรือนกลับมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามการปรับเพิ่มอัตราค่าโฆษณาในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้ธุรกิจวิทยุมีมูลค่าตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2547 มีมูลค่ารวมของธุรกิจประมาณ 7,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 5 สำหรับแนวโน้มในปี 2548 นั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประมาณว่าธุรกิจวิทยุจะมีมูลค่าตลาดประมาณ 7,350 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 5 แม้ว่าจะมีจำนวนสถานีวิทยุชุมชนเพิ่มขึ้นเป็นทางเลือกให้กับผู้ฟัง แต่เม็ดเงินที่หมุนเวียนในธุรกิจนั้นกลับมีแนวโน้มเติบโตขึ้นไม่มากนัก เมื่อพิจารณาจากเม็ดเงินการใช้สื่อโฆษณาทางช่องทางต่างๆ พบว่า มูลค่าโฆษณาผ่านสื่อวิทยุในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2548 มีมูลค่า 1,835 ล้านบาท ลดลงถึงร้อยละ 15.4 จากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ในขณะที่มูลค่าโฆษณาในตลาดรวมทุกสื่อขยายตัวในอัตราที่ต่ำประมาณร้อยละ 1.5 เช่นกัน และสื่อโฆษณาประเภทสื่อกลางแจ้งและสื่อเคลื่อนที่กลับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีอัตราค่าโฆษณาไม่สูงมากนัก

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารกำลังมีวิวัฒนาการและเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง การรับฟังเพลงหรือการติดตามข่าวสาร จึงมีหลากหลายช่องทางให้เลือกใช้ทำให้การสื่อข่าวสารหรือการฟังเพลงทางวิทยุกระจายเสียงมีบทบาทน้อยลง เพราะฉะนั้นเพื่อความอยู่รอดของของคลื่นวิทยุแต่ละคลื่นต่างก็สรรหากลยุทธ์ในการสร้างความสนใจแก่คลื่นของตนในด้านต่างๆ จนบางครั้งเป็นการกระทำไม่ถูกต้องกลายเป็นการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งเป็นการโจมตีคลื่นคู่แข่ง ซึงแท้ที่จริงแล้วจริยธรรมคือการกระทำหรือพฤติกรรมที่อยู่บนความถูกต้อง และเป็นสิ่งที่ควรทำคือนำเสนอสาระที่ดีและถูกต้องให้แก่สังคมค่ะ

Powered by Wordpress and Stripes Theme Entries (RSS) | Comments (RSS)