การแข่งขันด้านธุรกิจวิทยุในปัจจุบัน

Posted by on 02/23/2015

สภาพของธุรกิจวิทยุในปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันกันระหว่างสถานีวิทยุแต่ละแห่งค่อนข้างมาก ทั้งในช่วงก่อนหน้าที่จะมีการเปิดสัญญาณออกอากาศของวิทยุชุมชนที่มีแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น และภายหลังจากมีสถานีวิทยุเปิดให้บริการอีกหลายแห่งแห่ง ยิ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ตลาดให้มีการแข่งขันกันเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ จำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นในขณะที่การเติบโตของธุรกิจค่อนข้างจำกัดในเรื่องของเวลาการออกอากาศ จำนวนผู้ฟังที่เข้าถึงหรือมีเครื่องรับวิทยุต่อครัวเรือนกลับมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามการปรับเพิ่มอัตราค่าโฆษณาในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้ธุรกิจวิทยุมีมูลค่าตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ในภาวะการแข่งขันในธุรกิจวิทยุที่รุนแรงขึ้นนั้น ทำให้แต่ละรายการที่ออกอากาศพยายามจัดรายการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างจากในอดีตที่เน้นการเปิดเพลง และการร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ฟังมาเป็นการร่วมสนุกโดยการใช้เทคโนโลยีสื่อสารรูปแบบใหม่ เช่นการส่งSMSการเล่นเกมชิงรางวัลต่างๆ การนำบุคคลที่มีชื่อเสียง มาเป็นพิธีกร และการปรับบุคลิกของรายการให้เป็นลักษณะเฉพาะเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้ฟังที่ชัดเจนในแต่ละคลื่น ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้ได้มีส่วนเพิ่มสีสันให้กับธุรกิจวิทยุและมีส่วนช่วยให้รายการได้รับความสนใจจากผู้ฟังมากยิ่งขึ้นในขณะที่แนวโน้มของการขยายตัวของรายได้ที่มาจากการโฆษณาสินค้าและบริการมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่มากเท่าที่ควร การเพิ่มจำนวนของอาจจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังโดยมีทางเลือกเพิ่มขึ้น แต่คลื่นสัญญาณจะทำให้คุณภาพของบริการลดต่ำลง ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้ฟังแล้วในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการก็ได้รับผลกระทบด้วย

ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจวิทยุควรจะมีการสร้างความแปลกใหม่โดยจะต้องคิดหาวิธีการดึงดูผู้ฟังที่แตกต่างไปจากผู้ประกอบการายอื่นๆ เพื่อให้ผู้ฟังสนใจและมีส่วนร่วมไปกับรายการจึงจะส่งผลให้ผู้ประกอบการเองนั้นประสบความสำเร็จได้ เพราะหากผู้ประกอบการยังใช้ลักษณะในการเข้าถึงผู้ฟังในรูปแบบเดิมๆ ก็จะไม่สามารถที่จะดึงดูผู้ฟังได้ เนื่องจากปัจจุบันผู้ฟังโดยส่วนใหญ่นั้นมักจะให้ความสนใจกับสื่อออนไลน์มากกว่าการที่มานั่งฟังวิทยุในรูปแบบเดิมๆโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ผู้ประกอบการควรจะต้องนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับปรุงเพื่อให้ธุรกิจวิทยุยังคงอยู่และสามารถที่จะสู้กับคู่แข่งได้

Tags:

Powered by Wordpress and Stripes Theme Entries (RSS) | Comments (RSS)