แนวโน้มของธุรกิจการออกอากาศและการกระจายเสียง

Posted by on 05/29/2014

ในยุคปัจจุบันมีแนวโน้มของธุรกิจการออกอากาศและการกระจายเสียงเพิ่มขึ้น เนื่องจากธุรกิจสื่อออกอากาศทางวิทยุนับเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงแค่มีเครื่องมือรับวิทยุนั้นก็สามารถที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงต่างๆได้ จึงทำให้มีผู้ผลิตรายการหันมาใช้สื่อออกอากาศทางวิทยุเพิ่มขึ้นทำให้มีการแข่งขันสูง ยกตัวอย่างเช่น สถานีวิทยุ FM 97.5 Mhz. สถานีวิทยุ 93.0 Cool สถานีวิทยุ 89 – Chill สถานีวิทยุ FM 100.50 Mhz. และอื่นๆ ซึ่งรายได้จากการออกอากาศจากสื่อโฆษณามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้ธุรกิจวิทยุมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ทำให้มีผู้ประกอบการหลายรายหันมาผลิตรายการเพื่อออกอากาศ ถึงจะมีข้อจำกัดในด้านของเวลาสำหรับการโฆษณาแต่ทางสถานีก็สามารถที่จะจัดแผนโฆษณาให้กับลูกค้าได้

จากการแข่งขันในธุรกิจวิทยุที่รุนแรงขึ้นจึงทำให้แต่ละรายการที่ออกอากาศต้องพยายามจัดรายการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างไปจากเดิม โดยการเปิดเพลงและให้ผู้ฟังร่วมแสดงความคิดเห็นในการร่วมสนุกผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือการส่ง SMS เข้ามาร่วมออกอากาศ การเล่นเกมชิงรางวัล หรือการนำบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมในรายการด้วย เช่น นักร้อง พิธีกร ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้มีส่วนเพิ่มสีสันให้กับธุรกิจได้อย่างมากทำให้รายการได้รับความสนใจจากผู้ฟังมากขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น ในขณะที่แนวโน้มของการขยายตัวของรายได้ที่มาจากการโฆษณาสินค้าและบริการนั้นขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่มากนัก สำหรับการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการและสถานีวิทยุที่อาจจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังที่มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น

จะเห็นได้ว่าคลื่นวิทยุส่วนใหญ่จะมีผู้ประกอบการรายใหญ่และหน่วยงานเอกชนเป็นผู้ผลิต ดังนั้นผู้ประกอบการที่ต้องการประกอบธุรกิจเหล่านี้ให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวนั้น จึงจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาทางด้านเนื้อหารายการให้มีความแปลกใหม่ โดดเด่น และมีคุณภาพอยู่เสมอ มีการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อรักษาความสามารถใน การแข่งขันในระยะยาวได้

 

Tags:

Powered by Wordpress and Stripes Theme Entries (RSS) | Comments (RSS)