ธุรกิจ การออกอากศ การกระจายเสียงในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมาก

Posted by on 03/26/2014

ในภาวะเศรษฐกิจเช่นปัจจุบันการแข่งขันกันดำเนินธุรกิจมีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ ซึ่งรวมถึงธุรกิจวิทยุกระจายเสียง ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมามีการขยายตัวของรายได้ทางธุรกิจเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงในระดับร้อยละ 20-30 ทำให้มีการแข่งขันของธุรกิจสูงขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้จำนวนของสถานีวิทยุที่เพิ่มจำนวนขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของวิทยุชุมชนนั้น นอกจากจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการแข่งขันของธุรกิจวิทยุในปัจจุบันแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ หรือก่อให้เกิดปัญหาการรบกวนกันของคลื่นสัญญาณที่ออกอากาศหรือมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อคลื่นวิทยุอื่นๆ เช่น คลื่นวิทยุการบิน ที่จะมีผลกระทบต่อระบบความปลอดภัยของอากาศยาน เป็นต้น ประเด็นดังกล่าวกำลังกลายเป็นข้อถกเถียงที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน แม้ว่าในขณะนี้คณะกรรมการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และการกำหนดกติกาในการดำเนินธุรกิจวิทยุกระจายเสียงยังอยู่ในระหว่างการจัดตั้ง แต่ก็จำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ต้องเข้ามามีบทบาททดแทนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาคุณภาพในการกระจายเสียงหรือการรบกวนกันของคลื่นวิทยุที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันให้คลี่คลายลง

สภาพของธุรกิจวิทยุในปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันกันระหว่างสถานีวิทยุแต่ละแห่งค่อนข้างมาก ทั้งในช่วงก่อนหน้าที่จะมีการเปิดสัญญาณออกอากาศของวิทยุชุมชนที่มีแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ในกรุงเทพฯ และภายหลังจากมีสถานีวิทยุเปิดให้บริการอีก 2,000 แห่ง ยิ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ตลาดให้มีการแข่งขันกันเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ จำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นในขณะที่การเติบโตของธุรกิจค่อนข้างจำกัดในเรื่องของเวลาการออกอากาศ จำนวนผู้ฟังที่เข้าถึงหรือมีเครื่องรับวิทยุต่อครัวเรือนกลับมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามการปรับเพิ่มอัตราค่าโฆษณาในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้ธุรกิจวิทยุมีมูลค่าตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ในภาวะการแข่งขันในธุรกิจวิทยุที่รุนแรงขึ้นนั้น ทำให้แต่ละรายการที่ออกอากาศพยายามจัดรายการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างจากในอดีตที่เน้นการเปิดเพลง และการร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ฟังมาเป็นการร่วมสนุกในลักษณะอินเตอร์แอ็กทีฟและใช้เทคโนโลยีสื่อสารรูปแบบใหม่ เช่นการส่งเอสเอ็มเอส เข้ามาร่วมออกอากาศ การเล่นเกมชิงรางวัลมูลค่าสูง เช่น บ้าน รถยนต์ หรือการนำบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น นักร้อง พิธีกรจากรายการทีวีเข้ามาเป็นนักจัดรายการ และการปรับบุคลิกของรายการให้เป็นลักษณะเฉพาะเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้ฟังที่ชัดเจนในแต่ละคลื่น เป็นต้น กลยุทธ์เหล่านี้ได้มีส่วนเพิ่มสีสันให้กับธุรกิจวิทยุและมีส่วนช่วยให้รายการได้รับความสนใจจากผู้ฟังมากยิ่งขึ้น

เพราะฉะนั้นแล้วสภาพการแข่งขันในธุรกิจวิทยุนั้น มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่แนวโน้มของการขยายตัวของรายได้ที่มาจากการโฆษณาสินค้าและบริการนั้นขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่มากนัก การเพิ่มจำนวนของผู้ประกอบการหรือสถานีวิทยุอาจจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังในแง่ของการมีทางเลือกเพิ่มขึ้น แต่ที่ผ่านมาปัญหาการรบกวนกันของคลื่นสัญญาณหรือคลื่นแทรกกลับทำให้คุณภาพของบริการลดต่ำลง ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้ฟังแล้วในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการก็ได้รับผลกระทบด้วย จะเห็นได้จากแนวโน้มของการใช้จ่ายผ่านสื่อโฆษณาของสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านสื่อวิทยุนั้นลดลงค่อนข้างมาก การจัดตั้งวิทยุชุมชนนั้นแม้ว่าจะมีหลักการที่ดี เพื่อเสริมสร้างข้อมูลข่าวสารที่เป็นของชุมชน แต่กลับมีบางส่วนที่ถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์แอบแฝงทางพาณิชย์หรือประโยชน์ส่วนตัว หรือบางแห่งออกอากาศโดยผิดหลักเกณฑ์หรือกติกาที่กำหนดไว้

Tags: ,

Powered by Wordpress and Stripes Theme Entries (RSS) | Comments (RSS)