การตลาดและการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจดำเนินการออกอากาศและสื่อโฆษณา

Posted by on 10/14/2014

การตลาดและการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจดำเนินการออกอากาศและสื่อโฆษณานั้นต้องมีนโยบายการตลาดดังต่อไปนี้

1. เพิ่มอัตราคนดูรวม เนื่องจากการวัดผลงานการจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ จะสามารถพิจารณาได้จากอัตราคนดูในแต่ละช่วงเวลา สถานีจึงเน้นในการเลือกรายการที่มีคุณภาพและการจัดผังรายการให้เหมาะสม

2. เลือกสรรรายการที่มีคุณภาพ สถานีให้ความสนใจอย่างยิ่ง ในการคัดเลือกรายการที่จะนำมาแพร่ภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การร่วมกับผู้ผลิตรายการเลือกบทประพันธ์หรือภาพยนตร์ ผู้กำกับการแสดง ตัวดาราผู้แสดง ตลอดจนควบคุมคุณภาพของรายการโดยตลอดทั้งกระบวนการ เพื่อให้รายการมีคุณภาพตามที่ต้องการและได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ชมให้มากที่สุด

3. จัดผังรายการให้เหมาะสม เพื่อให้มีความเหมาะกับกลุ่มผู้ชมในแต่ละช่วงเวลาและหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับรายการของสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น ๆ ทั้งนี้ สถานีจัดได้ว่าเป็นผู้นำของการจัดผังรายการภายในกลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์ด้วยกัน โดยมีการปรับเปลี่ยนผังรายการของสถานีไปเรื่อย ๆ ตามสมัยนิยม

4. ควบคุมคุณภาพของรายการ โดยเฉพาะรายการประเภทละคร สถานีมีนโยบายที่จะต้องผลิตให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะเริ่มแพร่ภาพ เพื่อให้การถ่ายทำเป็นไปอย่างสมบูรณ์มากที่สุดโดยไม่ต้องรีบเร่ง เสี่ยงกับการที่จะถ่ายทำไม่ทันกับการแพร่ภาพ และสถานีจะไม่พยายามยืดเนื้อหาของรายการกว่าที่ควรจะเป็น เพื่อไม่ให้เกิดความเยิ่นเย้อ และก่อให้เกิดความไม่น่าสนใจขึ้น นอกจากนี้จะพยายามเลือกผู้ผลิตรายการให้เหมาะสมกับประเภทของละคร หรือเรื่องที่จะทำการผลิตทั้งนี้ เพราะผู้ผลิตรายการนั้นจะมีความถนัดที่แตกต่างกันไป เพื่อให้คุณภาพของละครมีความสมบูรณ์มากที่สุด

5. ครอบคลุมพื้นที่ถ่ายทอดให้ทั่วประเทศไทย สถานีได้ทำการขยายพื้นที่การแพร่ภาพของสถานีเรื่อย ๆ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ของการรับชมให้มากที่สุด ทั้งในบริเวณที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา หรือพื้นที่ที่รับสัญญาณได้ไม่ดีนัก ซึ่งจะทำให้การแพร่ภาพเข้าถึงคนไทยได้ทั่วทั้งประเทศพร้อมๆ กัน ในปัจจุบัน บริษัทจัดได้ว่าสามารถแพร่ภาพผ่านทางสถานีเครือข่ายจำนวน 32 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ และสามารถเข้าถึงประชาชนได้ถึงกว่าร้อยละ 96 ของประชาชนทั่วประเทศ

6. ปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณ สถานีพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงระบบการรับและส่งสัญญาณภาพ เพื่อให้ผู้ชมสามารถรับชมรายการของสถานีได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่สถานีได้ลงทุนในการปรับปรุงระบบสายอากาศของสถานีตามจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยมุ่งที่จะทำให้ระบบการรับและส่งสัญญาณภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Tags:

Powered by Wordpress and Stripes Theme Entries (RSS) | Comments (RSS)