การจัดกิจกรรมขึ้นในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ

ย่อมส่งผลดีต่อบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม โดยอาศัยเกมที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานร่วมกัน การเปิดตัวเองออกสู่ผู้อื่น การละลายพฤติกรรม การรู้จักกัน และสามารถทำงานหรือทำกิจกรรมร่วมกันได้ เพื่อเป็นบทสอน เป็นข้อคิด และเป็นเนื้อหาสาระที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกันในหมู่คณะส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ช่วยให้บุคคลได้แสดงออก สร้างเสริมคุณค่าทางสังคม ฝึกการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข กิจกรรมเกมกีฬา และกีฬาเพื่อการแข่งขัน และการอยู่ค่ายพักแรมช่วยฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ ลดความเห็นแก่ตัว เสริมสร้างความสามัคคี และความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ

ปัจจุบันองค์กรภาครัฐภาคเอกชนต่างๆจัดให้มีการจัดประกวด แข่งขัน จัดกิจกรรมออกค่าย ตลอดจนมีทุนการศึกษามอบให้นักศึกษาที่ทำกิจกรรมมากมาย นักศึกษาผู้ต้องการมีประสบการณ์เพิ่มเติมนอกห้องเรียน ต้องการเรียนรู้การปรับตัวกับสังคมภายนอก ก็ต้องดิ้นรนขวนขวายเพื่ออนาคตที่สดใสของตัวเอง ต้องมีความกระตือรือร้น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าไปไขว่คว้าโอกาส หากรู้สึกไม่มั่นใจในความสามารถของตนเองก็สามารถเข้าไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่รู้จักสนิทสนม ซึ่งคณาจารย์ทุกคนก็พร้อมจะเป็นที่พึ่ง ที่ปรึกษา และแนะนำการทำกิจกรรม เพื่อให้ศิษย์ได้ประสบความสำเร็จ อันจะนำชื่อเสียงมาสู่นักศึกษาเอง และมหาวิทยาลัยต้นสังกัด อีกทั้งเป็นเสมือนใบเบิกทางสู่การประกอบอาชีพในอนาคตอันใกล้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรมสันทนาการ

1.ได้รับความรู้ที่ถูกต้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับป่าชายเลน จากการกับฟังการบรรยายจากวิทยากรและกิจกรรมที่ทำมีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนและนกชนิดต่างๆไว้
2.สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติจริงในชุมชน เช่น การรักษาสภาพป่าชายเลน
3. ได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมสันทนาการ ที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน
4. มีความสามัคคีในหมู่คณะมากขึ้นจากการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน
5. มีการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้มากขึ้น
6. มีจิตสำนึกที่ดีในการที่จะอนุรักษ์ป่าชายเลนและสามารถชักจูงให้ผู้อื่นมาร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลน
7.มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น
8.มีความรักและภูมิใจในอาชีพของชุมชน