กิจกรรมสันทนาการเพื่อการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายยามว่าง ไม่ได้ต้องการไปแข่งขันกีฬากับผู้อื่น แต่การออกกำลังกายเป็นการแข่งขันกับตัวเอง หลายคนก่อนจะออกกำลังกายมักจะอ้างเหตุผลของการไม่ออกกำลังกาย เช่น ไม่มีเวลา ไม่มีสถานที่ ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ปัญหาเกี่ยวกับอากาศ ทั้งหมดเป็นข้ออ้างที่จะไม่ออกกำลังกาย แต่ลืมไปว่าการออกกำลังกายอาจจะให้ผลดีมากกว่าสิ่งที่เขาเสียไป การออกกำลังหมายถึงกิจกรรมที่ทีกระทำแล้วทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี มีความฟิต การออกกำลังกายจะทำให้กล้ามเนื้อ หัวใจและหลอดเลือดแข็งแรง ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง

การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ง่าย

แต่การออกกำลังกายให้สม่ำเสมอเป็นเรื่องที่ยาก เพราะมีข้อมูลยืนยันว่าผู้ที่เริ่มออกกำลังกายจะหยุดออกกำลังกายมากที่สุดในช่วง 2 เดือนแรก เมื่อครบ 6 เดือนจะพบว่า มีผู้หยุดออกกำลังกายประมาณ 50% ปัจจัยรอบตัวที่มีผลต่อการคงอยู่ของการออกกำลังกาย คือ ทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกายของคู่ครอง พบว่าในผู้ออกกำลังกายที่คู่ครองมีทัศนคติที่ดีกับการออกกำลังกาย จะมีการคงอยู่ของการออกกำลังกายหลัง 6 เดือนราว 80% ตรงข้ามกับในผู้ออกกำลังกายที่คู่ครองมีทัศนคติที่ไม่ดีกับการออกกำลังกาย จะมีการคงอยู่ของการออกกำลังกายหลัง 6 เดือนราว 40%

การมีสุขภาพดีนั้นเป็นเรื่องที่คนทุกคนปรารถนา ซึ่งการที่เราจะมีสุขภาพที่ได้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่เราทุกคนสามารถสร้างได้ด้วยตัวเอง คือการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง เช่น การพักผ่อนที่เพียงพอ รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น โดยเฉพาะการออกกำลังกายนั้นเป็นทั้งยาป้องกันโรค ยารักษาโรค และยาบำรุงอย่างดีที่ไม่ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากไปหาซื้อ ดังนั้นการออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อคนทุกเพศทุกวัย การประกอบกิจกรรมใดๆที่ทำให้ร่างกายหรือส่วนต่างๆของร่างกายเกิดการเคลื่อนไหว และมีผลให้ระบบต่างๆของร่างกายเกิดความสมบูรณ์ แข็งแรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เวลาที่เหมาะสมในการออกกำลังกาย

ตอนเช้าอากาศค่อนข้างดี มีมลภาวะน้อย ก็เหมาะในการออกกำลังกาย ตอนเย็นหลังจากเลิกงาน ช่วงเวลา 16:00 – 18:00 น. ก็เหมาะสม ไม่ต้องกังวลเรื่องไปทำงาน และเป็นช่วงที่ระบบกล้ามเนื้อที่ได้เคลื่อนไหวมาในตอนกลางวันแล้ว ทำให้การยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อดีขึ้นที่จะออกกำลังกายในตอนเย็น ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับเวลาที่เหมาะสมของแต่ละคนที่จะต้องพิจารณาตัวเองว่าควรจะออกกำลังกายเวลาไหนที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง คงไม่มีกฎตายตัวสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งคือร่างกายของคนเราต้องมีการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายมีสุขภาพดี

การเล่นกีฬายามว่างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

การเล่นกีฬาและกิจกรรมยามว่าง

เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน จุดมุ่งหมายของนันทนาการ เพื่อพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนั้นกิจกรรมนันทนาการเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นพร้อมกับความสนใจในสุขภาพของคนในปัจจุบันคือ นันทนาการเพื่อสุขภาพ เช่น เต้นรำ ร้องเพลง กีฬาชนิดต่างๆ ออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค การฝึกสมาธิ โยคะ การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งอาจหมายถึงการดำรงรักษาสุขภาพที่ดีอยู่แล้วมิให้ลดถอยลง ปรับปรุงสุขภาพที่ทรุดโทรมให้ดีขึ้น ป้องกันโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการขาดการออกกำลังกาย ตลอดจนช่วยแก้ไขหรือฟื้นฟูสภาพร่างกายจากโรคบางอย่าง

การเล่นกีฬาช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลที่สังคมต้องการได้อย่างแยบยลโดยเด็กและเยาวชนมีความพร้อมและอยากเล่นหรือร่วมกิจกรรมกีฬานั้นตามธรรมชาติเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พวกเขาเหล่านั้นมีความต้องการและสนุนสนานกับการเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีการยอมรับ ตั้งใจกระทำกิจกรรมดังกล่าวและจะซึมซับเอาสิ่งดีมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตในหลายๆคุณสมบัติอย่างที่สังคมต้องการ กีฬานั้นเป็นกิจกรรมที่ต้องการความสัมพันธ์กันระหว่างทักษะการเคลื่อนไหว สติปัญญา ความทนทาน และพละกำลังของร่างกายในการประกอบกิจกรรม

กีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพ และพลานามัย และด้านจิตใจ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กีฬาถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก จะอาศัยกระบวนการของกีฬา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ข้อดีของการเล่นกีฬายามว่าง

- พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา
- สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะและต่างคณะ
- ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ดี
- มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วม
- พัฒนาบุคลิกภาพ
- มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่น และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
- เสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม

กิจกรรมนันทนาการเป็นกระบวนการเสริมสร้างบุคคล

นันทนาการ เป็นกิจกรรมที่ทำตามความสมัครใจในยามว่าง เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และผ่อนคล้ายความตึงเครียด และกิจกรรมนั้นๆ จะต้องเป็นกิจกรรมที่สังคมยอมรับ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช่น กิจกรรมศิลปหัตกรรม การอ่าน-เขียน กิจกรรมอาสาสมัคร ศิลปวัฒนธรรม งานอดิเรก เกม กีฬา การละคร ดนตรี กิจกรรมเข้าจังหวะ และนันทนาการกลางแจ้ง

จุดมุ่งหมายของกิจกรรมนันทนาการ
1. เพื่อพัฒนาอารมณ์
กิจกรรมนันทนาการเป็นกระบวนการเสริมสร้าง และพัฒนาอารมณ์ของบุคคลและชุมชน โดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ เป็นสื่อกลางในช่วงเวลาว่าง หรือเวลาอิสระ การเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ และกิจกรรมนั้นจะต้องเป็นกิจกรรมที่สังคมยอมรับ สามารถก่อให้เกิดความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน

2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่
กิจกรรมนันทนาการ ช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพราะความหลากหลายกิจกรรม

3. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ หรือกิจกรรมบางอย่างที่เคยเข้าร่วมมาแล้ว แต่ผู้เข้าร่วมอยากสร้างความประทับใจ หรือความทรงจำเดิม ก็จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งสิ้น

4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมนันทนาการ จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลและชุมชน ฝึกให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนด้วยความสนใจและสมัครใจ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม รู้จักสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

5. เพื่อส่งเสริมการแสดงออก
กิจกรรมนันทนาการหลายประเภท เป็นการส่งเสริมให้บุคคลได้แสดงออกทางด้านความรู้สึกนึกคิด สร้างสรรค์ การระบายอารมณ์ การเลียนแบบสถานการณ์ หรือพฤติกรรมต่างๆ ทำให้สามารถเรียนรู้และรู้จักตนเองมากขึ้น สร้างความมั่นใจ ความเข้าใจและการควบคุมตนเอง

6. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาอารมณ์ ความสุข ความสามารถของบุคคล สุขภาพและสมรรถภาพทางกายและจิตใจ ความสมดุลทางกาย และจิต สิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสังคมทุกเพศและวัย

7. เพื่อส่งเสริมความเป็นมนุษยชาติ
กิจกรรมนันทนาการจะช่วยส่งเสริมพฤติกรรม และพัฒนาความเจริญงอกงามของบุคคลทั้งทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจของคนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ตามความสนใจและความต้องการของบุคคล

กิจกรรมนันทนาการสำหรับชีวิตของมนุษย์

นันทนาการถือเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นปัจจัยเบื้องต้น สำหรับชีวิตของมนุษย์ทุกเชื้อชาติทุกภาษา ซึ่งมีความต้องการที่จะแสดงออก และพัฒนาชีวิตของตนเองไปในรูปแบบต่างๆ กัน เช่น มีเพลงประจำชาติ การเต้นรำพื้นเมือง การเล่นพื้นบ้าน เกมกีฬาพื้นบ้าน นิทานพื้นบ้าน มีภาษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมประจำชาติ เป็นต้น

กิจกรรมนันทนาการจะช่วยให้เด็กและเยาวชนของประเทศ ได้รับประการณ์ในชีวิต และการเจริญเติบโตจากกิจกรรมการเล่นต่างๆ ที่เด็กสนใจเข้าร่วม นอกจากนี้กิจกรรมนันทนาการยังสามารถช่วยให้มนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ได้รับความสุข ความสนุกสนาน ความพึงพอใจ อันเป็นคุณค่าเบื้องต้นทำให้เกิดความสมดุลแห่งชีวิต ซึ่งมีการทำงาน การพักผ่อนหย่อนใจ มีความรักความผูกพัน มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยการบูชา เพราะชีวิตจะไม่สมบูรณ์ถ้าปราศจากสิ่งดังกล่าวแล้ว แต่ความต้องการจริงๆ ของชีวิตนั้น ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ความสวยงาม ความรู้ อุดมการณ์ เสียงเพลง ดนตรี เต้นรำ เกมกีฬา การท่องเที่ยว การผจญภัย ธรรมชาติ มิตรภาพ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความต้องการที่จำเป็นขั้นพื้นฐานส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์

ความสำคัญ

1.เพื่อประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ : ผิวจะดูดีขึ้น ขนาดร่างกายจะสมส่วน เส้นผมจะแข็งแรงกว่าเดิม ดวงตาจะแจ่มใสขึ้น เป็นผลของการไหลเวียนโลหิตที่ดี ,กล้ามเนื้อเเข็งแรงขึ้น จิตใจร่าเริง ผ่องใส ลดปัญหาการเกิดโรคและฟ้นฟูสภาพผู้ป่วย

2.ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคมและชุมชม : เนื่องจากปัจจุบันคนเราสนใจแต่ภารกิจของตัวเองจนลืมสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น กิจกรรมออกกำลังกายนั้นจะช่วยสร้างโอกาสให้คนในชุมชนได้พบปะพูดคุยกัน เช่น การเต้นแอโรบิค ,การจัดงานกีฬาประจำหมู่บ้าน เป็นต้น

3.ป้องกันการเกิดอาชญากรรม : เพราะวัยรุ่นที่เป็นวัยเสี่ยงในการก่อเหตุอาชญากรรม ได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมดีๆ

กิจกรรมสันทนาการสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม

การจัดกิจกรรมขึ้นในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ

ย่อมส่งผลดีต่อบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม โดยอาศัยเกมที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานร่วมกัน การเปิดตัวเองออกสู่ผู้อื่น การละลายพฤติกรรม การรู้จักกัน และสามารถทำงานหรือทำกิจกรรมร่วมกันได้ เพื่อเป็นบทสอน เป็นข้อคิด และเป็นเนื้อหาสาระที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกันในหมู่คณะส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ช่วยให้บุคคลได้แสดงออก สร้างเสริมคุณค่าทางสังคม ฝึกการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข กิจกรรมเกมกีฬา และกีฬาเพื่อการแข่งขัน และการอยู่ค่ายพักแรมช่วยฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ ลดความเห็นแก่ตัว เสริมสร้างความสามัคคี และความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ

ปัจจุบันองค์กรภาครัฐภาคเอกชนต่างๆจัดให้มีการจัดประกวด แข่งขัน จัดกิจกรรมออกค่าย ตลอดจนมีทุนการศึกษามอบให้นักศึกษาที่ทำกิจกรรมมากมาย นักศึกษาผู้ต้องการมีประสบการณ์เพิ่มเติมนอกห้องเรียน ต้องการเรียนรู้การปรับตัวกับสังคมภายนอก ก็ต้องดิ้นรนขวนขวายเพื่ออนาคตที่สดใสของตัวเอง ต้องมีความกระตือรือร้น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าไปไขว่คว้าโอกาส หากรู้สึกไม่มั่นใจในความสามารถของตนเองก็สามารถเข้าไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่รู้จักสนิทสนม ซึ่งคณาจารย์ทุกคนก็พร้อมจะเป็นที่พึ่ง ที่ปรึกษา และแนะนำการทำกิจกรรม เพื่อให้ศิษย์ได้ประสบความสำเร็จ อันจะนำชื่อเสียงมาสู่นักศึกษาเอง และมหาวิทยาลัยต้นสังกัด อีกทั้งเป็นเสมือนใบเบิกทางสู่การประกอบอาชีพในอนาคตอันใกล้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรมสันทนาการ

1.ได้รับความรู้ที่ถูกต้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับป่าชายเลน จากการกับฟังการบรรยายจากวิทยากรและกิจกรรมที่ทำมีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนและนกชนิดต่างๆไว้
2.สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติจริงในชุมชน เช่น การรักษาสภาพป่าชายเลน
3. ได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมสันทนาการ ที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน
4. มีความสามัคคีในหมู่คณะมากขึ้นจากการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน
5. มีการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้มากขึ้น
6. มีจิตสำนึกที่ดีในการที่จะอนุรักษ์ป่าชายเลนและสามารถชักจูงให้ผู้อื่นมาร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลน
7.มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น
8.มีความรักและภูมิใจในอาชีพของชุมชน